Vilkår

Generelle vilkår
Disse vilkår regulerer Kundens kjøp og bruk av varer og tjenester levert av Dinmerkelapp.no/REPIX AS, heretter omtalt som Leverandøren. Vilkårene gjelder for alt salg fra Leverandøren så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.

1. Egenskaper ved varen
Egenskaper ved varen er lett tilgjengelig på Leverandørens websider. Der finnes blant annet informasjon om egenskapene ved navnelapper, strykelapper og tekstilstempel.

2. Priser og levering
Priser for varer og tjenester er lett tilgjengelig på leverandørens websider. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift og frakt. Totalprisen fremkommer før Kunden bekrefter bestilling av de aktuelle varer og tjenester.
Leverandøren sender automatisk en ordrebekreftelse på e-post så snart Kundens bestilling er mottatt. Kunden plikter å undersøke at denne er i overensstemmelse med bestillingen hva angår produkttype, innhold, antall og pris. Bestillingen er bindende når den er registrert på Leverandøren sin server.
Bestillinger som registreres utenom åpningstid eller i helgene, behandles senest førstkommende virkedag. Leverandøren forbeholder seg retten til å endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil får ikke tilbakevirkende kraft. Dette gjelder selv om Kunden har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

3. Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Leverandøren er ansvarlig for betaling av de ytelser Leverandøren eller Leverandøren sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av Kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Leverandøren sin side.

4. Reklamasjon
Før feil meldes til Leverandøren, bør Kunden undersøke om feilen skyldes forhold på Kundens side. Dersom Kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Leverandøren har beskrevet at det skal gjøre, må Kunden melde fra om dette innen rimelig tid.

5. Avhjelp
Leverandøren skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis Kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Leverandøren, er dette på egen kostnad.

6. Angrerett
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Eventuelle returkostnader bæres av forbrukeren, jf. Angrerettloven § 8, første ledd, bokstav i.
I utgangspunktet foreligger det en angrerett. Angreretten benyttes ved å fylle ut og sende et standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema) til Leverandøren. Denne avtalen beskriver vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten, jf. angrerettloven § 8, første ledd, bokstav h og § 20 første og annet ledd.
Angrefristen utløper 14 dager fra den dag Kunden får varen/-e i sin fysiske besittelse. Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, eller den dag forbrukeren får varen i fysisk besittelse. Ved bruk av angreretten bortfaller partenes forpliktelser til å oppfylle avtalen.
Det er viktig å merke seg at det ikke er angrerett på produkter som er fremstilt etter Kundens spesifikasjoner eller som har fått et tydelig personlig preg, jf. angrerettloven § 22, første ledd, bokstav e. Dette vil typisk gjelde navnelapper og andre produkter forbrukeren påvirker utformingen av.
Angrerettloven gjelder heller ikke «når den samlede kontraktssummen, inkludert frakt- og tilleggskostnader som forbrukeren skal betale, er 300 kr eller mindre», jf. angrerettloven § 2, 1. ledd, bokstav g.

7. Ekstraordinære forhold
Leverandøren er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Leverandøren godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Leverandøren sin kontroll, og som Leverandøren ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp.

8. Endring i vilkårene
Leverandøren forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

9. Tvister og lovvalg
Norsk rett skal gjelde for eventuelle tvister som springer ut fra bestillinger og leveranser fra Leverandøren. Tvistene hører inn under de ordinære domstoler med Sogn og Fjordane tingrett som verneting.

10. Forbehold
Leverandøren reserverer seg for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på Leverandøren sine nettsider er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

11. Personvern
Vi trenger navn, adresse og e-post når du handler hos Leverandøren. Informasjonen oppbevares i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering, kommunikasjon med Kunden og eventuell reklamasjon
Ved betaling via faktura eller kort oppbevarer vi ikke opplysninger utover det som er nødvendig for å sikre en effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
Les mer om personvern her.

12. Opphavsrett
Leverandøren, eller samarbeidspartnere av Leverandøren, har alle rettigheter til innhold på disse nettsidene. Dette er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at både fremgangsmåte, varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten uttrykkelig og skriftlig forhåndssamtykke fra Leverandøren.

Dinmerkelapp.no
REPIX AS
Skrøppavegen 2
6827 Breim
Tlf. 57 88 35 00